cs

Obecná informace o ochraně osobních údajů ve společnosti BALKANFILM spol. s r.o.

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů jinak též GDPR)

Společnost podniká ve výrobě, obchodě a službách neuvedených v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, zejména v oblasti výroby, rozmnožování, distribuce, prodeje, pronájmu zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů.

Společnost je správcem některých nezbytných osobních údajů (jméno a příjmení, e- mailová adresa, telefonní kontakt u fyzické osoby), které se zpracovávají zejména za účelem:

  • Zajišťování obchodních smluvních vztahů
  • Přímého marketingu
  • Zpracování mzdové agendy
  • Elektronické a telefonické komunikace

Kontaktní adresa správce:

Balkanfilm spol. s r.o.

Mládí 1191, 755 01 Vsetín, IČO: 050 09 367, e-mail: distribuce@balkanfilm.cz

Kontaktní osobou pro řešení požadavků v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů je jednatel společnosti tel: +420 603 227 233, e-mail: kostelnik@balkanfilm.cz

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení.

V některých případech mohou být osobní údaje fyzických osob a fyzických osob jako zástupců právnických osob údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle osoby se zpracováním osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do osobních práv či oprávněných zájmů.

Osobní údaje uchováme pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem spolku.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u jednatele společnosti jako kontaktní osoby.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavku a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.